Biuletyn Informacji Publicznej
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. F. Szczepańskiego w Lamkowie

Budżet

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wynikają z ustawy o finansach publicznych. Organ prowadzący gromadzi środki na działalność szkoły na własnym rachunku bankowym i przekazuje dyrektorowi szkoły do dyspozycji.

Szkoła może pozyskiwać środki oświatowe na działalność statutową szkoły z różnych źródeł .


Szkoła jest finansowana głównie z subwencji oświatowych przekazywanych przez Urząd Miasta Barczewo na rachunek organu prowadzącego. Dyrektor rozlicza się z  wykorzystania przekazanych środków kwartalnie