Biuletyn Informacji Publicznej
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. F. Szczepańskiego w Lamkowie

Rada Pedagogiczna
Pracownicy pedagogiczni:

nauczyciele,
pedagog,
socjoterapeuta,
logopeda,

nauczyciel świetlicy


Pracownicy niepedagogiczni:

     mistrz kucharz

     intendentka

     pomoc kucharza

     konserwator / palcz CO / kierowca Busa Szkolnego

     obsługa

     pomoc nauczyciela

     sekretarka

Kompetencje określa art.41 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r.,

Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz Statut szkoły